یادداشت روز؛

یک معادله چند مجهولی مقابل شهردار که باید حل کند

فاضل حسن زاده
تاریخ انتشار: یکشنبه 23 اکتبر 2022 | 19:21 ب.ظ
یک معادله چند مجهولی مقابل شهردار که باید حل کند بودن یا نبودن یک معادله چند مجهولی مقابل شهردار که باید حل کند معادله اول؛ ضعف عملکردی؛ ریاست یکساله  شهردار فعلی فارغ از سوء مدیریت ایشان که موجب نارضایتی اکثریت قاطبه شهروندان گردید.نماد رکود درمدیریت شورا نیز بود. آقای شهردار نه تنها رضایت  ذینفعانش رابراورده نکرد بلکه باعث گسست اعضای محترم شورا هم شد ترمیم […]

بودن یا نبودن
یک معادله چند مجهولی مقابل شهردار که باید حل کند
معادله اول؛
ضعف عملکردی؛
ریاست یکساله  شهردار فعلی فارغ از سوء مدیریت ایشان که موجب نارضایتی اکثریت قاطبه شهروندان گردید.نماد رکود درمدیریت شورا نیز بود. آقای شهردار نه تنها رضایت  ذینفعانش رابراورده نکرد بلکه باعث گسست اعضای محترم شورا هم شد ترمیم هیئت رئیسه هم نوید بخش فریاد اعتراض بود اما باعث تغییر مدیریتی ایشان نشد.امروز شهروندان عزیز ، فهیم و آگاه شهررودبار هرگونه تحرکات واقدامات نمایندگانشان را رصد میکنند ودر مقابل ان واکنش نشان میدهند

 

درفک خبر/انتظار جامعه از شورا پیگیری مستمر مطالباتی است که  بخاطر برخی ملاحظات وفقدان تخصص مدیریت اجرایی شهری ، عملی نشده که اهم ان به قرار زیر است:
الف-تغییردیدگاه شهروندان وقتی میسر خواهد شد که شفافیت در ارائه گزارشات مالی(صورت هزینه ودرامد) طبق آیین نامه های وزارت کشور ،هرشش ماه در اولویت کارقرارگیرد چیزی که  تاکنون هرگز عملی نشد  واین روند اگر ادامه یابد  باعث  افزایش حس بدببنی مردم نسبت به مجموعه شهرداری می گردد
ب-تغییر دیدگاه شورا بشکل تخصصی وریزبینانه تر ،وقتی میسر میگردد که شهردار شهر مستقل ،با اراده،اجرایی، با طرح و برنامه  که به قصد خدمت امده باشد نه برای پرکردن رزومه وتشکیل باند وایجاد شکاف بین اعضای شورا جهت بقا وخرید زمان
معادله دوم؛
مدیریت ادارات شهرستان سیاست زده رودباربه تدریج بسمت دولت عدالت محور ایت اله دکتر رییسی تغییر ریل می دهندبه نحوی که تقریبا اکثر ادارات بسمت یکدست شدن پیش می روند و به نظر می رسد شهرداری رودبار قصد حرکت در این ریل را نداشته و شهردار رودبار هم با عدم انتخاب این مسیر تا کنون نه تنها نتوانسته است بر چالشهایی نظیر
عدم تحقق بودجه پیش بینی شده ، پرداخت بدهی ها ، تعویق حقوق پرسنل وتحصن های پی درپی کارگران فایق اید بلکه    اقای پیراند رخ درمقابل فشار سیاسی حاکم ونیز فشار ناشی از ضعف عملکردی و انبوهی از پرونده های مفتوح در حال بررسی دست وپنجه نرم می کند تا  بتواند بین ماندن در هرشرایط و با هر برخورد تحکم امیز از سوی بعضی از اعضای شورا و رفتن افتخار امیز و ابرومندانه تصمیم مهمی بگیرد
امید واریم با درنظر گرفتن  جمیع جهات وخارج از جناح بندی های سیاسی ،خیر و صلاح مردم عزیز را در نظر گرفته وبهترین راه را انتخاب نماید تا شهر وشهروندان بازنده دعواهای سیاسی بعضی از جوجه سیاسی های محلی تازه بدوران رسیده نگردند وبا ایجاد شفافیت در عملکرد شهرداری موجب برگشت اعتماد ازدست رفته شهروندان گردد

آخرين اخبار
پر بحث ترين
ویروهاستینگ
پست بانک رضایی
لاستیک فروشی حبیبی
زیتون حاج صفری و پسران
کانال تلگرام درفک خبر
کانال درفک خبر
محل كد آمار